Poliisi on tehnyt tiivistä yhteistyötä viranomaisten, eläinlääkärien ja asiantuntijoiden kanssa Joensuussa liikkuvan loukkaantuneen emokarhun tapauksessa ja yrittänyt vaihtoehtoisia toimenpiteitä, jotta karhua ei tarvitsisi lopettaa.

Taustaa loukkaantuneesta karhusta 

Poliisille tehtiin 7.7.2021 klo 12 ilmoitus loukkaantuneesta karhusta Joensuun Sarvingin-Pirttivaaran alueelta. Ilmoitustietojen ja ilmoittajan myöhemmin poliisille toimittamien valokuvien perusteella täyskasvuisella karhulla on vasemmassa etujalassaan pienpetojen pyyntiin tarkoitettu rauta.Täysikasvuisen karhun mukana liikkuu neljä pentukarhua. Kuvien perusteella pennut ovat syntyneet viime talvena. Eläinlääkärien arvion mukaan jalassa olevasta pienpetoraudasta aiheutuu karhulle sellaista kipua ja kärsimystä, joka täyttää eläinsuojelulain 14 § mukaiset kriteerit lopettamiselle eli eläintä ei voi jättää luontoon. Jos eläinlääkäri arvioi karhun terveystilanteesta, että lopettaminen on ainoa vaihtoehto, poliisi ei sitä kyseenalaista. Loukkaantunut naaraskarhu, jolla on mukanaan pennut, saattaa olla ihmisille kohtaamistilanteessa erittäin vaarallinen.

Poliisi saanut runsaasti palautetta karhujen lopettamissuunnitelmista

Poliisille on saanut 1.8.2021 tehdyn lopettamispäätöksen jälkeen runsaasti palautetta ja neuvoja muun muassa loukkaantuneen karhun nukuttamiseksi. Lisäksi poliisia on ohjeistettu pyytämään apua kansainvälisiltä toimijoilta. Poliisi onkin keskustellut mahdollisista toimintavaihtoehdoista jatkuvasti ja konsultoinut asiasta muun muassa Luonnonvarakeskusta (LUKE), Riistakeskusta, valvontaeläinlääkäreitä sekä maa- ja metsätalousministeriötä tilanteen edetessä.

Karhu yritettiin nukuttaa

Riistakeskus ehdotti ensimmäisen karhuhavainnon jälkeen, että karhu nukutetaan, raudat poistetaan ja arvioidaan karhun terveystilanne nukutuksessa. Valvontaeläinlääkäreillä ei kuitenkaan ole karhun nukuttamiseen soveltuvia lääkeaineita tai välineitä. Sellaiset saatiin kuitenkin käyttöön LUKE:lta. Poliisi myös päätti yrittää ensisijaisesti nukutusta ja rautojen poistoa. Lopettaminen oli siis viimesijainen vaihtoehto. Riistakeskus toimitti alueelle häkin, jossa nukutus oli tarkoitus toteuttaa ja poliisi pyysi LUKE:lta virka-apua nukutuksen toteuttamiseksi 16.7.2021. Häkki ja LUKE:n henkilöstö olivat valmiudessa 30.7.2021 saakka, mutta karhuista ei saatu tuona aikana havaintoja, eikä nukutusta näin ollen päästy yrittämään.

Karhun nukuttamiseen soveltuvia aineita saavat käyttää poliisin tietojen mukaan vain eläinlääkärit sekä Luonnonvarakeskuksen henkilöstö. Lisäksi pentujen kanssa liikkuvan karhun nukuttaminen maasto-olosuhteissa on erittäin vaarallista ihmisille. Suomessa käytettävien nukutusaseiden kantama on myös hyvin lyhyt. Tämä on myös nukutuksia tehneiden LUKE:n tutkijoiden näkemys.

Jos eläinlääkärit ja LUKE eivät pysty antamaan poliisille apua nukutukseen, emme voi tehdä asialle itse mitään. Yksityishenkilöiden värvääminen apuun ei myöskään valitettavasti ole mahdollista tehtävän vaarallisuuden, vastuukysymysten ja lääkeaineiden luvanvaraisuuden takia. Suomessa ei ole tällä hetkellä viranomaiskykyä suurpetojen nukuttamiseen akuuteissa tilanteissa. Ravintohoukuttimella tämä on joskus onnistunut, muuten ei. Ongelmana on myös se, että karhujen sijainti ei ole tällä hetkellä tiedossa eikä luonnossa liikkuvan eläimen liikkeitä voi ennakoida.

Pennut jäävät luontoon

16.8.2021 tehtiin päätös, että loukkaantuneen täyskasvuisen karhun seurassa olevat neljä viime talvena syntynyttä pentua jätetään luontoon. Poliisi ei siis lopeta pentuja, ellei siihen myöhemmin ilmene eläinsuojelullista syytä. Päätös luontoon jättämisestä perustuu asiantuntijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin: Vaikuttaa todennäköiseltä, että pentujen on hyvinkin mahdollista selvitä jo itsenäisesti talvehtimisesta, jonka jälkeen niiden ennuste aikuisikään pääsemiseksi alkaa olla jo normaalitasolla.

Pennuille ei ole olemassa maa- ja metsätalousministeriön hyväksymää sijoituspaikkaa. Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut, etteivät he anna lupaa ottaa karhuja muille kuin EAZA -tarhoille: Suomessa siis Korkeasaareen tai Ähtäriin. Molemmat paikat ovat kuitenkin täynnä. Haluamme tähdentää, että pentujen lopettaminen on koko ajan ollut viimesijainen keino ja niidenkin tilanteeseen on jatkuvasti mietitty eri vaihtoehtoja.

Lopettamispäätös perustuu lakiin

Poliisilain 2:16 mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä. Eläin voidaan lopettaa myös, jos sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan. Luonnonvaraisen eläimen lopettamisesta on säädetty myös eläinsuojelulain 14 §:ssä (sairaat ja vahingoittuneet eläimet): Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

Karhunmetsästys alkaa 20.8.2021, loukkaantuneen karhun kaatamiseen tarvitaan lupa poliisilta

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut, että tälle vuodelle voidaan myöntää yhteensä 457 karhunkaatolupaa. Itä-Suomen alueelle on myönnetty yhteensä 260 kannanhoidollista poikkeuslupaa. Poikkeuslupien tarkemmasta kohdentamisesta on päättänyt Suomen Riistakeskus. Suomessa arvioidaan olevan 2670–2800 karhua. Kanta on vahvistunut selvimmin Itä-Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö on aiemmin lähettämässään tiedotteessaan todennut, että karhu kuuluu tiukasti suojeltuihin lajeihin EU:n direktiivissä. Suomen karhukantaa voidaan kuitenkin säädellä direktiivin sallimalla kannanhoidollisella metsästyksellä, koska kanta on siihen riittävän suuri. Karhu ei ole uhanalaiseksi luokiteltu laji ja sitä voi tavata kaikkialla Suomessa. Karhunmetsästys alkaa 20.8.2021

Jos Enon loukkaantunut karhu tavataan 20.8.2021 alkavan karhunmetsästyksen yhteydessä, havainnon tehneen seurueen tulee ilmoittaa asiasta poliisille ja alueelliselle metsästyksenjohtajalle. Poliisi voi tuolloin antaa luvan karhun lopettamiseen. Lopettamisen voi tehdä SRVA tai havainnon tehnyt seurue saatuaan siihen poliisin luvan, tiedotteessa sanotaan.

Kuvituskuva.

Aiheeseen liittyen